*

arithmetic underflow

The result from an arithmetic calculation that is too small to be expressed properly. For example, in floating point, a negative exponent can be generated that is too large (too small a number) to be stored in its allotted space.

sự tràn dưới (tràn âm) số học
kết quả của một phép tính số học vốn quá nhỏ, do đó không được biểu thị đúng. Ví dụ, trong số thập phân, một số mũ âm có thể được tạo vốn quá lớn (một số quá nhỏ) do đó không thể đươc lưu trữ trong vùng được phân phối của nó.


Published:

PAGE TOP ↑