*

ARM chips

A family of RISC-based microprocessors and microcontrollers from Advanced RISC Machines, Los Gatos, CA. ARM chips are noted for their small die size and low power requirements. They are widely used in PDAs and other hand-held devices, including games and phones, as well as a wide variety of consumer products. The StrongARM chips are high-speed versions developed with Digital.

các ARM chips
Một tập hợp các bộ vi xử lý dựa trên RISC và các bộ vi điều khiển của Advanced RISC Machines, Los Gatos, CA. Các ARM chip có kích thước nhỏ và ít tốn điện. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các PDA và các thiết bị cầm tay khác, bao gồm các game và các điện thoại và nhiều sản phẩm tiêu thụ khác. Các StrongARM chip là các phiên bản tốc độ cao được phát triển với Digital (kỹ thuật số).


Published:

PAGE TOP ↑