*

ARP(Address Resolution Protocol)

A low-level TCP/IP protocol used to obtain a node’s TCP/IP protocol used to obtain a node’s physical address when only its logical IP address is known. An ARP request is broadcast onto the network, and the node with that IP address sends back its hardware address.

ARP(Address Resolution Protocol – Giao thức phân tích địa chỉ)
Một giao thức TCP/IP cấp độ thấp được sử dụng để đạt được địa chỉ vật lý của một nút lúc chỉ biết địa chỉ IP logic của nó. Một yêu cầu ARP được truyền sang mạng, và nút có địa chỉ IP gởi địa chỉ phần cứng của nó.


Published:

PAGE TOP ↑