*

ARQ(Automatic Repeat Request)

A method of handling communications errors in which the receiving station requests retransmission if an error occurs.

ARQ(Automatic Repeat Request – Sự yêu cầu lặp lại tự động)
Một phương pháp xử lý lỗi trao đổi thông tin trong đó trạm nhận yêu cầu truyền lại nếu một lỗi xảy ra.


Published:

PAGE TOP ↑