*

array

An orderded arrangement of data elements. A vector is a one dimensional array, amatrix is a two-dimensional array. Most programming languages have the ability to store and manipulate arrays in one or more dimensions. Multi-dimensional arrays are used extensively in scientific simulation and mathematical processing; however, an array can be as simple as a pricing table held in memory for instant access by an order entry program. See subscript.

mảng
Một phần sắp xếp các thành phần dữ liệu theo thứ tự. Một vector là một mảng một chiều, ma trận là mảng hai chiều. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình có thể lưu trữ và xử lý các mảng một hay đa chiều. Các mảng đa chiều được sử dụng trong việc mô phỏng khoa học và xử lý toán học; tuy nhiên, một mảng có thể đơn giản là một bảng giá chứa trong bộ nhớ để một chương trình nhập đơn đặt hàng có thể truy cập ngay lập tức. Xem subscript.


Published:

PAGE TOP ↑