*

artifact

Some distortion of an image or sound caused by a limitation or malfunction in the graphics hardware or soft ware.

artifact
Sự biến dạng hình ảnh hoặc sự thay đổi âm thanh do sự giới hạn hoặc sự cố xảy ra đối với phần cứng hoặc phần mềm đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑