*

artificial language

A language that has been predefined before it is ever used. Contrast with natural language.

ngôn ngữ nhân tạo
Một ngôn ngữ đã được xác định trước khi nó được sử dụng Trái với natural language.


Published:

PAGE TOP ↑