*

artificial life

An evolving computer science that models the behavior of biological systems.

artificial life
Khoa học máy tính tiến hóa tạo mẫu tính năng của các hệ thống sinh vật học.


Published:

PAGE TOP ↑