*

AS/400(Application System/400)

A family of minicomputers from IBM introduced in 1988, superseding the System/36 and System/38 lines. The AS/400 uses the OS/400 operating system and is IBM’s business-oriented, midrange computer line, which has been very successful.

AS/400(Application System/400)
Một tập hợp các máy tính mini của IBM đã được giới thiệu vào năm 1988, thay thế cho System/36 và System/38. AS/400 sử dụng hệ điều hành AS/400 và là máy tính trung bình dành cho mục đích kinh doanh cứa IBM vốn rất thành công.


Published:

PAGE TOP ↑