*

AS(Application System)

An IBM mainframe 4GL that runs under MVS. It was originally designed for non-computer people and includes commands for planning, budgeting and graphics. However, a programmer can also produce complex applications.

AS(Application System – Hệ thống trình ứng dụng)
Một máy chủ 4GL của IBM chạy trong MVS. Đầu tiên nó đã được thiết kế cho những người không biết sử dụng máy tính và bao gồm các lệnh lên kế hoạch, lập ngân sách và các hình đồ họa. Tuy nhiên, một lập trình viên cũng có thể tạo các trình ứng dụng phức tạp.


Published:

PAGE TOP ↑