*

ascender

In typography, refers to the portion of a lowercase letter that extends above the main body(x-height) of the letter. The letters “b”, “d”, and “f” all have ascenders, whereas “a” does not.

phần nhô
Trong kỹ thuật in ấn, ám chỉ phần của một chữ thường kéo dài lên trên phần chính (chiều cao x) của chữ. Các chữ “b”, “d”, và “f” đều có các phần nhô cao trong khi “a” thì không.


Published:

PAGE TOP ↑