*

ascending order

A sort in which items are arranged from smallest to latgest (1,2,3) or from first to last (a,b,c). Ascending order is the default sort order for virtually all applications that perform sorting operations. See descending sort.

thứ tự tăng, tịnh tiến
Một cách sắp xếp trong đó các khoản mục được xếp từ nhỏ đến lớn (1,2,3), hoặc từ đầu đến cuối (a,b,c). Thứ tự tăng là cách sắp xếp hiện hành cho tất cả các chương trình ứng dụng dùng để thực hiện các thao tác sắp xếp. Xem descending sort.


Published:

PAGE TOP ↑