*

ASCII art

Low-brow artin a high-tech medium, using only the ASCII character set (see Figure AS). Smileys, sideways faces used to provide emotional and social context for electronic mail messages, provide yet another genre for ASCII art. See Smiley.

mỹ thuật ASCII, hình ASCII
Một loại hình mỹ thuật vui và đơn giản được vẽ chỉ bằng các ký tự trong bộ ký tự ASCII (Xem hình A.4). Smiley những khuôn mặt nằm ngang như :-) khuôn mặt hạnh phúc, và :-( khuôn mặt buồn thảm- sẽ cung cấp thêm những văn cảnh gây xúc động đối với các thông báo bằng thư điện tử và đồng thời cũng là một loại mỹ thuật ASCII khác. Xem smiley.


Published:

PAGE TOP ↑