*

ASCII file

A file that contains data made up of ASCII characters. It sis essentially raw text just like the words you’re reading now. Each byte in the file contains one character that conforms to the standard ASCII code. Program source code, DOS batch files, macros and scripts are written as straight text and stored as ASCII files. ASCII text files become a common denominator between applications that do not import each other’s formats. If both applications can import and export ASCII files, you can transfer your files between them. Contrast with graphics file and binary file.

ASCII file
Một chứa dữ liệu được tạo từ các ký tự ASCII. Nó là text thuần túy giống như các từ mà bạn đang đọc. Mỗi byte trong file chứa một ký tự tuân theeo mã ASCII chuẩn. Mã nguồn của các chương trình, các file khối DOS, các macro và các script (ngôn ngữ mã) được viết dưới dạng text và được lưu trữ dưới dạng các file ASCII. Các file text ASCII trở thành một mẫu thức chung của các trình ứng dụng vốn không nhập các định dạng của nhau. Nếu cả hai trình ứng dụng có thể nhập và xuất các file ASCII, bạn có thể chuyển giao các file giữa chúng. Trái với graphics filebinary file.


Published:

PAGE TOP ↑