*

ASCII protocol

The simplest communications protocol for text. It transmits only ASCII characters and uses ASCII control codes. It implies little or no error checking.

giao thức ASCII
Giao thức trao đổi thông tin đơn giản nhất sử dụng cho text. Nó chỉ truyền các ký tự ASCII và sử dụng các mã điều khiển ASCII. Nó biểu thị it lỗi hoặc không có lỗi khi thực hiện tiến trình kiểm tra.


Published:

PAGE TOP ↑