*

ASCII sort order

A sort order determined by the sequence used to number the standard ASCII character set. Words or lines that begin with spaces or punctuation come first, followed by words or lines that begin with numbers. Next sorted are words or lines that begin with uppercase letters, followed by words or lines that begin with lowercase letters.

thứ tự sắp xếp theo ASCII
Thứ tự được qui định theo tuần tự của bộ ký tự ASCII. Những từ hoặc những dòng bắt đầu bằng các khoảng trống hoặc các dấu câu được đặt trước, tiếp theo là những từ hoặc những dòng bắt đầu bằng các con số. Kế đến nữa là những từ hoặc những dòng bắt đầu bằng chữ hoa, tiếp theo là những từ hoặc những dòng bắt đầu bằng các chữ thường.


Published:

PAGE TOP ↑