*

ASCII(American Standard Code for Information Interchange)

Pronounced “ask-ee.” A binary code for text as well as communications and printer control. It is used for most communications and is in the built-in character code in most minicomputers and all personal computers. ASCII is a 7-bit code providing 128 character combinations, the first 32 of which are control characters. Since the common storage unit is an 8-bit byte (256 combinations) and ASCII uses only 7 bits, the extra bit is used differently depending on the computer. For example, the PC uses the additional values for foreign language and graphics symbols. In the Macintosh, the additional values can be user-defined.

ASCII(American Standard Code for Information Interchange – Mã tiêu chuẩn Mỹ dùng trong trao đổi thông tin)
Được phát âm “ask-ee”. Một mã nhị phân sử dụng cho text cũng như tiến trình trao đổi thông tin và tính năng điều khiển máy in. Nó được sử dụng cho hầu hết các tiến trình trao đổi thông tin và ở trong mã ký tự được cài sẵn trong hầu hết các máy tính mini và tất cả các máy tính cá nhân. ASCII là một mã 7 bit cung cấp 128 tổ hợp ký tự, 32 tổ hợp đầu tiên là các ký tự điều khiển. Bởi vì đơn vị lưu trữ thông thường là một byte 8 bit (256 tổ hợp) và ASCII chỉ sử dụng 7 bit, bit bổ sung được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào máy tính. Ví dụ, máy tính sử dụng các giá trị bổ sung cho ngôn ngữ nước ngoài và các ký hiệu đồ họa (xem biểu đồ ở trang tiếp theo). Trong Macintosh, các giá trị bổ sung có thể được ấn định bởi người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑