*

ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)

A custom chip designed for a specific application. It is designed by integrating standard cells from a library. ASIC design is faster than designing a chip from scratch, and design changes can be made more easily.

ASIC(Application-Specific Integrated Circuit – mạch tổ hợp ứng dụng chuyên biệt)
Một chip tùy ý được thiết kế cho một trình ứng dụng chuyên biệt. Nó được thiết kế bằng cách tổ hợp các ô tiêu chuẩn của một thư viện. Thiết kế ASIC nhanh hơn thiết kế một chip ngay từ đầu, và các thay đổi thiết kế có thể được thực hiện dễ dàng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑