*

askSam

A text management system for PCs from askSam Systems, Perry FL. It holds unstructured text as well as standard data fields. The product is noted for its flexible text retrieval and hypertext capabilities.

askSam
Một hệ thống quản lý text dành cho các PC của askSam Systems, Perry FL. Nó chứa text không có cấu trúc cũng như các trường dữ liệu chuẩn. Sản phẩm này có các khả năng truy xuất text và hypertext linh hoạt.


Published:

PAGE TOP ↑