*

ASM(Association for Systems Management)

(1) An international membership organization based in Cleveland, OH. Founded in 1947 and disbanded in 1996, it sponsored conferences in all phases of administrative systems and management.

(2) The file extension for assembly language source programs.

ASM(Association for Systems Management)
(1) Một tổ chức thành viên quốc tế ở Cleveland, OH. Dược sáng lập vào năm 1947 và giải thể vào năm 1996. Nó tài trợ cho các cuộc hội nghị trong tất cả các giai đoạn của các hệ thống quản lý.

(2) Phần mở rộng file sử dụng cho các chương trình nguồn hợp ngữ.


Published:

PAGE TOP ↑