*

aspect ratio

The ratio of width to height of an object. The aspect ratio of the screen of a standard computer monitor and TV set is 4:3.

tỷ lệ diện mạo
Tỷ lệ giữa bề rộng và chiều cao của một đối tượng. Tỷ lệ diện mạo màn hình monitor của máy tính chuẩn và TV là 4:3.


Published:

PAGE TOP ↑