*

ASPI(Advanced SCSI Programming Interface)

An interface specification developed by Adaptec, Inc., Milpitas, CA, that provides a common language between drivers and SCSI host adapters. Drivers written to the ASPI interface can access peripherals that reside on different versions of SCSI host adapter hardware.

ASPI(Advanced SCSI Programming Interface – Giao diện lập trình SCSI cao cấp)
Một giao diện đặc trưng được phát triển bởi Adaptec, Inc., Milpitas, CA, vốn cung cấp một ngôn ngữ chung giữa các trình điều khiển và các adapter chủ SCSI. Các trình điều khiển được viết sang giao diện ASPI có thể truy cập các thiết bị ngoại vi ở trên các phiên bản khác nhau của phần cứng adapter chủ SCSI.


Published:

PAGE TOP ↑