*

assembler

Soft ware that translates assembly language into machine laguage. Contrast with compiler, which is used to translate a high-level language, such as COBOL or C, into assembly language first and then into machine language.

phần mềm diễn dịch hợp ngữ
Phần mềm diễn dịch hợp ngữ thành ngôn ngữ của máy. Trái với compiler vốn được sử dụng để diễn dịch một ngôn ngữ cấp độ cao, chẳng hạn như COBOL haoặc C thành hợp ngữ trước tiên và sau đó thành ngôn ngữ của máy.


Published:

PAGE TOP ↑