*

assignment statement

In computer programming, a program statement that places a value into a variable. In BASIC, for example, the statement LET A 10 places the value 10 into the variable A. See BASIC.

lệnh gán
Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình dùng điỉ thiết lập giá trị cho một biến. Ví dụ, trong BASIC, câu lệnh LET A=10 đặt giá trị 10 vào biến A. Xem BASIC.


Published:

PAGE TOP ↑