*

associative storage

Storage that is accessed by comparing the content of the data stored in it rather than by addressing predetermined locations.

vùng lưu trữ kết hợp
Vùng lưu trữ được truy cập bằng cách so sánh nội dung của dữ liệu được lưu trữ trong nó thay vì bằng cách quản lý các vị trí đã được xác định trước.


Published:

PAGE TOP ↑