*

asterisk

In DOS, the wile-card symbol (*) that stands for one or more characters, unlike the question mark (?) wild card, which stands for only one character.

dấu sao
Trong DOS, đây là dấu dã biểu (*) dùng để thay thế cho một hoặc nhiều ký tự; khác với dấu dã biểu bỏi (?) chỉ thay cho một ký tự. Dấu sao đồng thời cũng là một ký hiệu toán đối với phép nhân.


Published:

PAGE TOP ↑