*

Asymetrix ToolBook

A program develop ment environment and hypertext authoring tool for Microsoft Windows that enables nonprogrammers to develop Windows applications quickly. The program, which resembles the HyperCard application in the Macintosh environment, is published by Asymetrix Corporation. See HyperCard, hypertext, and Microsoft Windows.

Asymetrix ToolBook
Một môi trường phát triển chương trình và công cụ qui tắc hypertext dùng Microsoft Windows, cho phép những người không phải lập trình viên chuyên nghiệp có thể xây dựng các chương trình ứng dụng Windows một cách nhanh chóng. Xem HyperCard, hypertext, và Microsoft Windows.


Published:

PAGE TOP ↑