*

asymmetric multiprocessing

A multiprocessing design in which each CPU is dedicated to a specific function. For example, the operating sysem runs in one CPU and the user application in another. Contrast with symmetric multiprocessing.

thiết kế xử lý đa năng không đối xứng
Một thiết kế xử lý đa năng trong đó mỗi CPU sử dụng cho một chức năng tiêng biệt. Ví dụ, hệ điều hành chạy trong một CPU và trình ứng dụng người dùng chạy trong một CPU khác. Trái với SMP.


Published:

PAGE TOP ↑