*

asymmetric system

(1) A system in which major components or properties are different.

(2) In video compression, a system that requires more equipment to compress the data than to decompress it.

hệ thống không đối xứng
(1) Một hệ thống trong đó các thàng phần hoặc các đặc tính chính khác nhau.

(2) Trong tiến trình nén video, một hệ thống đòi hỏi nhiều thiết bị để nén dữ liệu hơn so với việc hủy nén nó.


Published:

PAGE TOP ↑