*

asynchronous transmission

The transmission of data in which each character is a self-contained unit with its own start and stop bits. intervals between characters may be uneven . Itis the common method of transmission between a computer and a modem, although the modem may seitch to synchronous transmission to communicate with the other modem. Also called start/stop transmission. Contrast with synchronous transmission.

sự truyền phát không đồng bộ
Sư truyền phát dữ liệu trong đó mỗi ký tự là một đơn vị hoàn chỉnh với các bit start (khởi động) và stop (ngưng) của riêng nó. Các khoảng cách giữa các ký tự có thể không đều nhau. Đó là một phương pháp truyền phát thông thường giữa một máy tính và một modem, mặc dù modem có thể chuyển sang chế độ truyền phát đồng bộ để trao đổi thông tin với modem khác. Còn được gọi là sự truyền phát start/stop. Trái với synchronous transmission.


Published:

PAGE TOP ↑