*

At Attachment(ATA)

A specification for a hard drive in which the controller is part of the drive. The controller is the link that enables communication between the computer and other devices such as the CD-ROM drive. In some system, the controller is found on the mother board.

At Attachment(ATA)
Đặc tính kỹ thuật của ổ đĩa cứng trong đó bộ điều khiển là phần của ổ đĩa. Bộ điều khiển là liên kết cho phép giao tiếp giữa máy tính và các thiết bị khác chẳng hạn như ổ đĩa CD-ROM. Trong một số hệ thống, bộ điều khiển được tìm thấy trên motherboard.


Published:

PAGE TOP ↑