*

AT bus

Refers to the 16-bit bus introduced with the IBM AT. It was an early term for the ISA bus.

bus AT
Đề cập đến bus 16 bit được giới thiệu với IBM AT. Nó là thuật ngữ trước đây sử dụng cho bus ISA.


Published:

PAGE TOP ↑