*

AT class

Refers to second-generation PCs that use the 286 CPU and 16-bit AT (ISA) bus. In the mid 1980s, AT class machines were the high-speed PCs of the day.

lớp AT
Đề cập đến các máy tính thế hệ thú hai vốn sử dụng CPU 286 và bus AT (ISA) 16 bit. Vào giữa thập niên 1980, các máy lớp AT là các máy tốc độ cao ngày nay.


Published:

PAGE TOP ↑