*

AT(Advanced Technology)

(1) IBM’s first 286-based PC, introduced in 1984. It was the most advanced machine in the PC line and featured a new keyboard, 1.2MB folppy and 16-bit data bus. AT-class machines ran much faster than 8088-based XTs.

(2) Originally referred to IBM’s Advanced Technology personal computer but now refers to any compatible computer using a 16-bit or 32-bit processor.

công nghệ cao cấp(Advanced Technology)
(1) Máy tính dựa trên 286 đầu tiên của IBM, được giới thiệu vào năm 1984. Đó là máy cao cấp nhất và có một bàn phím mới, đĩa mềm 1.2 MB và bú dữ liệu 16 bit. Các máy lớp AT chạy nhanh hơn nhiều so với các XT dựa trên 8088.

(2) Ban đầu ám chỉ máy tính cá nhân công nghệ cao cấp của IBM nhưng ngày nay ám chỉ bất kỳ máy tính tương thích sử dụng một bộ xử lý 16 bit hay 32 bit.


Published:

PAGE TOP ↑