*

Atari(Atari Computer, Sunnyvale, CA)

A manufacturer of video games and computers founded in 1972 by Nolan Bushnell. it initially became famous for its “Pong” video games and later introduced successful game and home computers. Its ST line competed with the Macintosh during the late 1980s. In 1996, Atari merged with JTS corporation, but remaining inventory was never sold.

Atari(Atari Computer, Sunnyvale, CA)
Một công ty máy tính và trò chơi video được sáng lập vào năm 1972 bởi Nolan Bushnell. Nó nổi tiếng nhờ các trò chơi video “Pong” và sau đó đã giới thiệu các máy tính gia đình và trò chơi thành công. Hệ ST của nó cạnh tranh với Macintosh vào cuối thập niên 1980. Vào năm 1996, Atari kết hợp với công ty JTS, nhưng các sản phẩm tồn kho vẫn còn.


Published:

PAGE TOP ↑