*

ATE(Automatic Test Equipment)

Machines that test electronic systems, primarily chips. See EDA and DTA.

ATE(Automatic Test Equipment – thiết bị kiểm nghiệm tự động)
Các máy kiểm nghiệm các hệ thống điện tử, các chip chính. Xem EDA và DTA.


Published:

PAGE TOP ↑