*

atom

In list processing languages, a single element in a list.

atom
Trong các ngôn ngữ xử lý danh sách, một thành phần cá thể trong một danh sách.


Published:

PAGE TOP ↑