*

attached processor

An additional CPU connected to the primary CPU in a multiprocessing environment. It operates as an extension of the primary CPU and shares the system software and peripheral devices.

bộ xử lý được gán
Một CPU bổ sung được nối kết với CPU chính trong một môi trường xử lý đa năng. Nó hoạt động dưới dạng một phần mở rộng của CPU chính và chia sẻ phần mềm hệ thống và các thiết bị ngoại vi.


Published:

PAGE TOP ↑