*

Attached

Resource Computer Network (ARCnet) A type of local area network (LAN) introduced in the 1960s that can connect up to 255 computers in a building. In this type of network, the computers cannot all send messages at the same time; they have to wait until it is their turn to hold the token that passes from computer to computer.

Attached
Một loại mạng cục bộ (LAN) được giới thiệu vào những năm 1960 có thể kết nối lên đến 256 máy tính trong một tòa nhà. Trong loại mạng này, các máy tính không thể gởi các thông báo cùng một lúc, chúng phải đợi đến khi đến lượt chúng giữ token để truyền từ máy tính này đến máy tính khác.


Published:

PAGE TOP ↑