*

attachment

A file linked to and sent with an e-mail message. Attachments are usually added simply by clicking the e-mail program’s attach button. A dialog box usually opens, allowing the user to choose the file to attach. Once clicked, the file becomes linked to the e-mail message. Warning: Beware of attachments from unknown senders since this is a common method of transmitting viruses.

file đính kèm
Một file được liên kết và được gởi với một thông báo e-mail. Các file đính kèm thường được thêm bằng cách nhấp nút attach của chương trình e-mail. Một hộp thoại thoại thường mở ra, cho phép người dùng chọn file để đính kèm. Một khi đươc nhấp, file trở nên được liên kết với thông báo e-mail. Cảnh báo: Lưu ý đến các file đính kèm từ những người gởi xa lạ, vì đây là một phương pháp phố biến để lan truyền virus.


Published:

PAGE TOP ↑