*

AU file(AUdio file)

A digital audio file format from Sun that is used on the Internet. Java programs can play AU files.

file âm thanh(AUdio file)
Một định dạng file âm thanh kỹ thuật số của Sun được sử dụng trên Internet. Các chương trình Java có thể biểu diễn các file AU.


Published:

PAGE TOP ↑