*

auction

A type of online shopping Web site where it is possible to bid for items for sale. The highest bid is displayed along with the object for sale and bidding continues until a specified date and time. Popular with antiques sites, it is also prosible to bid for range of items from computers to holidays. Users have to register with the site to be eligible to bid.

bán đấu giá
Một loại Web site mua sắm trực tuyến trong đó các mặt hàng có thể được đặt giá để bán. Số lượng đặt giá cao nhất được hiển thị cùng với đối tượng để bán và sự đặt giá tiếp tục cho đến ngày tháng và thời gian đã xác định. Phổ biến với các site đồ cổ, nhiều mặt hàng từ máy tính đến các cuộc nghỉ mát cũng được đặt giá. Người dùng phải đăng ký site để có đủ tư cách tham gia đặt giá.


Published:

PAGE TOP ↑