*

Audio Interchange File Format (AIFF)

A popular format for storing and playing sound. Originally developed by Apple Computers it can now be used on PCs too. AIFF files generally end with a .AIF or .IEF.

Audio Interchange File Format (AIFF)
Một dạng phổ biến dùng để lưu trữ và mở âm thanh. Ban đầu được phát triển bởi Apple Computers, ngày nay nó cũng có thể được sử dụng trên các PC. Các file AIF thường kết thúc bằng một phần mở rộng .AIF hay .IEF.


Published:

PAGE TOP ↑