*

audio streaming

This is when sound is playen immediately, as it is downloading from the Internet, rather than being stored in file form first. Streaming require a fast computer and connection.

tạo dòng audio
Đây là lúc âm thanh được mở ngay lập tức, khi nó tải xuống từ Inter thay vì được lưu trữ theo dạng file trước tiên. Sự tạo dòng đòi hỏi một máy tính và kết nối nhanh.


Published:

PAGE TOP ↑