*

audio

(1) The range of frequencies within human hearing, approximately 20Hz at the low to high of 20,000Hz.

(2) Sound production is an integral part of a multimedia computer system. Audio files can be downloaded from the Internet and decoded from digital to analog format via the sound card and played through attached speakers. Most Windows sound files have the file extension .wav.

âm thanh
(1) Dãy tần số tạo âm thanh có thể nghe được, cấp độ thấp 20Hz cho đến cấp độ cao 20.000Hz.

(2) Việc tạo âm thanh là một phần không thể thiếu của một hệ thống máy tính đa phương tiện. Các file audio có thể được tải xuống từ Internet và được giải mã từ dạng kỹ thuật số sang dạng tương tự bằng card âm thanh và được mở qua các cặp loa đi kèm. Hầu hết các file âm thanh của Windows có phần mở rộng .wav.


Published:

PAGE TOP ↑