*

audiotex

A voice response application that allows users to enter and retrieve information over the telephone. In response to a voice menu, users press the keys or answer questions to select their way down a path of choices. It is used for obtaining the latest financial quotes as well as for ordering products. It is also built into interactive systems that allows databases to be changed. See VIS.

audiotex
Một trình ứng dụng phản hồi giọng nói vốn cho phép người dùng nhập và truy xuát thông tin qua điện thoại. Lúc phản hồi một menu giọng nói. người dùng ấn các phím hoặc trả lời các câu hỏi để chọn đường dan. Nó được sử dụng để dạt được các bảng kê giá mới nhất cũng như để đặt mua các sản phẩm. Nó cũng được cài sẵn trong các hê thống tương tác vốn cho phép các co sở dữ liệu được thay đổi. Xem VIS.


Published:

PAGE TOP ↑