*

audit software

Specialized programs that perform a variety of audit functions, such as sampling databases and generating confirmation letters to customers. It can highlight exceptions to categories of data and alert the examiner to possible error. Audit software often includes a non-procedural language that lets the auditor describe the computer and data environment without detailed programming.

phần mềm kiểm tra
Các chương trình chuyên biệt vốn thực hiện nhiều chức năng kiểm tra khác nhau chẳng hạn như lấy mẫu các cơ sỏ dữ liệu và tạo các thư xác nhận cho khách hàng. Nó có thể bật sáng các hạng mục dữ liệu ngoại lệ và cảnh báo người kiểm tra về các lỗi có thể. Phần mềm kiểm tra thường bao gồm một ngôn ngũ không thuộc thủ tục vốn cho phép người kiểm tra mô tả môi trường dữ liệu và máy tính mà không cần lập trình chi tiết.


Published:

PAGE TOP ↑