*

audit

An examination of systems, programming and datacenter procedures in order to determine the efficiency of computer operations.

sự kiểm tra
Sự kiểm tra các hệ thống, các thủ tục trung tâm dữ liệu và lập trình để xác định tính hiệu quả của các hoạt động của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑