*

authenticator

A service that checks Web site digital signatures. This is to guard against fake sites masquerading as those of genuine companies. This process happens automatically when visiting a secure site and is an important tool in preventing fraud, particularly on sites that accept credit card payments.

authenticator
Một dịch vụ kiểm tra các chữ ký kỹ thuật số trên Web site. Điều này bảo vệ ngăn ngừa những site giả mạo các chữ ký kỹ thuật số của các công ty thật. Tiến trình này xảy ra tự dộng khi tham quan một site an toàn và là một công cụ quan trọng trong việc ngăn ngừa sự gian trá, đặc biệt trên các site chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ tín dụng.


Published:

PAGE TOP ↑