*

authoring program

Software that allows for the development of tutorials and CBT programs.

authoring program
Phần mềm cung cấp sự phát triển các chương trình trợ giáo và các chương trình CBT.


Published:

PAGE TOP ↑